Pour la rénovation de cet immeuble relativement récent en deux duplex, nous avons réorganisé les fonctions permettant l’aménagement en grands espaces ouverts et l’ajout d’une nouvelle cuisine et d’une salle de bains. La création d’un puits de lumière permet des espaces en double hauteur ainsi qu’une meilleure distribution de la lumière dans un environnement densément bâti.

Conception 2008 Exécution 2009
Surface +/-200m2
Qualités énergétiques
Standard basse énergie de la région Bruxelloise soit 60kWh par m2 par an en besoin de chauffe (classement PEB B+)

Voor de vernieuwing en verbouwingvan dit relatief recent gebouw tot twee afzonderlijke duplexwoningen, hebben we de functies herschikt tot grote open ruimten en er een nieuwe keuken en badkamer aan toegevoegd. Het creëren van een lichtinval laat ruimten op dubbele hoogte toe, alsook een betere verdeling van het licht in een dicht bebouwde omgeving.

Ontwerp 2008 Uitvoering 2009
Oppervlakte +/-200m2
Energie en milieuconcept
Standaard laag energieverbruik van het Brussels Gewest dwz 60kWu per m2 per jaar aan verwarmingsbehoeften (gerangschikt PEB B+)